Get Adobe Flash player

2020. október 16-án iskolánk nyolcadikos diákjai tanulmányi kiránduláson vettek részt a budai Sziklakórház és Atombunker Múzeumban. Megnézhettük a teljes második világháborús kórházat, a gépészeti helyiségeket és az Atombomba kiállítást is. Érdekes, izgalmas és hátborzongató volt egyszerre. Nagyon átélhetővé tette a XX. század történelmét.

A kirándulást a Sziklakórház pályázatán nyertük, és kapcsolódott hozzá egy látogatás a Mátyás templomban. Jó sok lépcsőt kellett megmászni, de fölmehettünk a karzatra és a harangtoronyba is.

A Halászbástyáról pompás volt lenézni Pestre!

Sok új élménnyel lettünk gazdagabbak.

Fényképek ITT!

 

 
   


Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy Iskolánk volt tanára,

 

BERNULA BÉLÁNÉ, született CZEGLÉDY ÉVA

vasdiplomás tanárnő és platinadiplomás tanítónő

életének 95.évében 2020. szeptember 17-én elhunyt.

Éva néni 39 éven át tanított (1953-1992 között)

a monori Kossuth Lajos Általános Iskolában

jó néhány osztály osztályfőnökeként.

Volt kollégánk temetéséről – a fia kérésére –

később intézkednek, amelyet hírül adunk.

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Hack Zsóka- intézményvezető

06/30-792-78-79

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

……

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

 

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

-          az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

-          ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,

-          a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

-          a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

-          az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy

-          lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) vizsgálatát, továbbá

-          lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Az idei évben tematikus tábort szerveztünk melynek, témájának az indiánok életét választottuk.

A kialakult vírushelyzet megnehezítette a szervezést, és lekorlátozta a résztvevők létszámát. Végül 21 gyerek és három felnőtt indult el az 5 napos időutazáson!

A 0.napon kialakítottuk az indián tábort: totemoszlop, két indián sátor, tűzrakóhely várta a másnap reggel érkező kis indiánokat.

Hétfő délelőtt megalakítottuk a két törzset. Törzsfőnököket választottak a gyerekek, majd mindenki elkészítette a maga fejdíszét.

Az indiánok életében fontos szerepet játszott a zene. Számunkra ezt a hangulatot a Máltai Szimfonikusok hozták el.

Délután a két törzs saját maga festette ki a sátrakat.

Kedden tovább bővítettük ismereteinket és ellátogattunk a monori Natura boltba. Balkuné Wolf Mariann segítségével megismerkedtünk több gyógynövénnyel, hisz egy indiánnak ezzel is tisztában kell lennie!

Délután nyakláncot készítettünk, melynek medálja mindenkinek a saját indián horoszkópja volt.

Szerdán volt talán a legizgalmasabb napunk! Délelőtt a Történelmi Fegyverműhely 2003 íjászai látogattak el hozzánk. Kipróbálhattuk az íjászkodást, fegyverekkel ismerkedhettünk és meglepetésként robbanószer-kereső kutya munkájával ismerkedhettünk meg!

Délután sportvetélkedőn mérhette össze a két törzs az ügyességét, gyorsaságát, majd pihentetőül pólófestés volt.

Csütörtökön Budapestre kirándultunk. Gyönyörködtünk a Dunában, Országházban, majd kisvonattal felfedeztük a Margitsziget szépségeit.

Az utolsó nap délelőttjén László Pista bácsi kutyás bemutatóját nézhettük meg és sok-sok-a kutyák idomításával kapcsolatos kérdésünkre- választ kaptunk tőle.

Ezek után képzeletbeli vadászatra indultak a fiúk, a lányok pedig a gyümölcsöt gyűjtötték össze. A vadászat és gyűjtögetés által megszerzett javakból uzsonnáztunk meg! (Sült virslit és gyümölcssalátát készítettünk.)

Délután a héten elhangzott ismeretekből összeállított vetélkedőn vettek részt a gyerekek.

Ebéd után saját totemoszlopot készített mindenki.

A tábor zárásaként minden gyerek” tiszteletbeli indián „ címet kapott ,valamint egy kis füzetet az indiánok életéről.

Úgy gondoljuk, hogy egy jó táborhoz elengedhetetlen a jó étel is! A tízórairól és uzsonnáról mi gondoskodtunk, az ebédet a konyha szállította. Igyekeztünk úgy összeállítani a napi étkezést, hogy senki ne maradjon éhes, választási lehetőséget biztosítottunk számukra.

Tartalmas, izgalmas hét volt ez mindannyiunk számára! Sok új ismeretet szereztünk, barátságok szövődtek, megismerkedtünk érdekes emberekkel, hobbykkal.

Szeretnénk nyáron ismét megszervezni egy tábort, már az új téma ötlete is megfogalmazódott bennünk! De még titok!

 

Közös messenger csoportot hoztunk létre, ahol napi kapcsolatban voltunk a szülőkkel. Szeretnék néhány  szülői visszajelzést megosztani veletek:

1.Köszönjük szépen! Matyi nagyon jól érezte magát!

2.Élmény volt látni ezeket a képeket, videókat! Gratulálunk a pedagógusoknak! Köszönjük a Muzsikus Uraknak is az előadást!

3.Bálintnak nagyon tetszik a tábor! Folyton mesél!

4. Jó kis napotok volt, Matyinak be nem áll a szája!

5. Húú,úgy hallottuk ez is egy jó kis nap volt…Már látom is miért! Köszönjük szépen ezeket a jó kis élményeket!

6.Itthon kutyakiképzés folyik! A mai nap után szabadon!

7.Köszönjük az egész hetet, a fantasztikus programokat, és a maradandó élményeket! Elmondásuk szerint életük legjobb tábora volt!

8. Köszönjük szépen a tábort! Matyi( azaz Vérfarkas) nagyon sok élménnyel gazdagodott!

9.Nagyon tartalmas hét volt! Máté és Bogi várják a jövő nyarat! Köszönöm a nevükben is!

A tábor képei IDE kattintva tekinthetők meg.

 

 

 

 

Kedves Szülők!

 

Tisztelettel kérjük, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával támogassák iskolánk alapítványát!

Diáktarisznya Alapítvány

Számla sz.: 65100015-11339795

Adószám: 18678510-1-13

 

Köszönjük a segítséget!

Hack Zsóka

intézményvezető

Eseménynaptár

Február 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28